Kar Kiya Katha Kahaniya
Hum Paapi Bhi Gat Paaye

Click 'Play' to listen track

logo