Gur Mukh Laha Lai Gaye
Har Ram Naam Jap Laha

Click 'Play' to listen track

logo