Prabh Jio Khasmana Kar Pyare
Apni Mehar Kar

Click 'Play' to listen track

logo